Szukaj

Co to są inwestycje?

Bezpłatne poradniki dla inwestorówInwestycje to przede wszystkich: aktywa finansowe, nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, które dany podmiot nabył jednak nie użytkuje do celów własnych, tylko w celu osiągania korzyści ekonomicznych

Do inwestycji zalicza się również wszystkie aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, które wynikają z przyrostu wartości tych zasobów i uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend czy też przychodów powstających z transakcji handlowych.

Inwestycje to zaangażowanie określonej kwoty pieniędzy w określonym czasie, które ma na celu wygenerowanie przychodów ekonomicznych, które zrekompensują:

 • czas, w którym pieniądze były zaangażowane,
 • przewidywany współczynnik inflacji,
 • ryzyko inwestycji.

Inwestorem może być osoba prywatna, agenda rządowa, fundusz emerytalny lub korporacją lub firma.

Inwestycje długo i krótko terminowe

Inwestycje długoterminowe

To te, które nie są przeznaczone do zbycia przed upływem 12 miesięcy. Zaliczamy do nich:

 • udziały w obcych jednostkach w postaci wkładów pieniężnych bądź wkładów rzeczowych, tzw. aportów w walucie krajowej bądź w walutach obcych, wycenione w cenie nabycia ( waluty obce przelicza się na złote polskie według kursu sprzedaży ustalonego dla danej waluty obcej przez bank, z którego usług korzysta jednostka),
 • długoterminowe papiery wartościowe o charakterze kapitałowym (akcje, obligacje) uprawniające do określonych korzyści (dywidend, odsetek), wycenione w cenie nabycia,
 • udzielone pożyczki długoterminowe ujmowane w księgach rachunkowych według wartości nominalnej,
 • inne finansowe składniki majątku trwałego, wycenione w cenie nabycia.

Inwestycje długoterminowe ujmowane są w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia, jeżeli okres ich dalszego posiadania wynosi ponad 12 miesięcy liczony od dnia bilansowego. Na dzień bilansowy inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Inwestycje krótkoterminowe

To inaczej, aktywa finansowe dzielą się na:

Krótkoterminowe aktywa finansowe:

 • w jednostkach powiązanych:
  • udziały lub akcje,
  • inne papiery wartościowe,
  • udzielone pożyczki,
  • inne krótkoterminowe aktywa finansowe;
 • w pozostałych jednostkach:
  • udziały lub akcje,
  • inne papiery wartościowe,
  • udzielone pożyczki,
  • inne krótkoterminowe aktywa finansowe;
 • środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:
  • środki pieniężne w kasie i na rachunkach,
  • inne środki pieniężne,
  • inne aktywa pieniężne;

Inne inwestycje krótkoterminowe.

Na dzień bilansowy inwestycje krótkoterminowe wyceniane są według wartości rynkowej lub ceny nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa. Pożyczki udzielone oraz aktywa utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się według skorygowanej ceny nabycia. Jeżeli istnieje konieczność aktualizacji wyceny wartość odpisu aktualizacyjnego odnoszona jest w koszty finansowe. Środki pieniężne w walucie krajowej wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień.

Fundusze inwestycyjne, obligacje, ubezpieczenia, inwestycje alternatywne, zakup i odzyskiwanie wierzytelności na własny rachunek, oddłużanie oraz kompleksowe doradztwo finansowe

Każda inwestycja ma na celu przenieść wymierne korzyści. Zyskowność inwestycji zależy przede wszystkim od doboru celów, instrumentów finansowych jak również od poziomu ryzyka jakie jej towarzyszy. Zróżnicowany portfel produktów inwestycyjnych w połączeniu z ekspercką wiedzą na temat rynku finansowego pozwala na dobór rozwiązań, które przynoszą największe korzyści Klientom Investo. W ofercie Investo dostępne są różnorodne rozwiązania inwestycyjne o zróżnicowanym poziomie ryzyka i stopie zwrotu. Doradcy finansowi Investo pomagają wybrać najbardziej zyskowne produkty w oparciu o analizę preferencji klienckich i celów jakie stawia inwestor. Dzięki przemyślanej strategii finansowej doradzamy jak skutecznie inwestować w zakresie inwestycji krótko i długoterminowych. Usługi doradztwa finansowego świadczymy na najwyższym poziomie doradzając przy wyborze spośród sprawdzonych produktów finansowych i inwestycyjnych dla klientów indywidualnych i biznesowych: funduszy inwestycyjnych, inwestycji alternatywnych oraz innowacyjnych możliwości inwestycji bezpośrednio w biznes. Od 2014 roku zajmujemy się również skupem i odzyskiwaniem wierzytelności na własny rachunek, zakupem przecenionych nieruchomości oraz, przy wsparciu fachowych kancelarii prawnych i notarialnych, oddłużaniem firm i osób fizycznych.

 

Produkty i usługi finansowe

 

Inwestycje   Planowanie finansowe Fundusze inwestycyjne  Finansowanie inwestycji  Wierzytelności Doradztwo finansowe Ubezpieczenia
 Inwestycje

Planowanie

Fundusze

Współfinansowanie
inwestycji

 Wierzytelności:
skup
windykacja
odzyskiwanie

Doradztwo
finansowe
Ubezpieczenia
i inwestycje

 

Poradniki dla inwestorów 

Investo Kancelaria Investycyjna jest uczestnikiem programu Rzetelna Firma

http://www.chwilowka1000zl.pl/ pożyczki na dowód chwilówki dla rencistów Chwilówki 1400 zł https://chwilowkiok.pl/incredit/ kraków adwokat http://outlet-wear.com/ kryptowalutychwilówki na telefon
Polecane blogi i strony
© INVESTO 2007-2017. Wszelkie prawa zastrzeone. Opracowanie PReal's public relattions. Wykonanie netsites.pl.